U prostorijama JU OŠ "Kreka" Tuzla, 16. decembra 2021. godine, održan je prvi sastanak Obrazovne mreže škole.

Obrazovna mreža za cilj ima dati doprinos da sva djeca koja idu u školu dobiju priliku da kroz pravično i kvalitetno obrazovanje, uz podršku zajednice, povećaju šanse za  kvalitetno življenje.​

Ispred lokalne zajednice, učeće i doprinos u osnovanju Obrazovne mreže su dali/e predstavnici/e Ministarstva obrazovanja i nauke TK, JU Centar za socijalni rad Tuzla, Odgojnog centra TK, MZ Mosnik, kao i roditelji učenika/ca škole.

Tokom sastanka, kroz diskusiju o trenutnim i praksama koje su planirane da se provode u narednom periodu, dogovorena su zajednička polazišta u djelovanju Obrazovne mreže, a koja se baziraju na:

  • Prepoznavanju i razumjevanju izazova/problema i potreba u obrazovanju djece u 1km2 obrazovanja​;
  • Intervencijama/aktivnostima koje članovi/ice Obrazovne mreže već provode ili će provoditi u budućnosti da bi umanjili barijere
  • Ciljevima, rezultatima i indikatorima akcija koje se provode.

Dogovoreno je da će se naredni sastanak Obrazovne mreže organizovati u mjesecu februaru 2022. godine.

Tokom narednog sastanka, planirano je kreiranje akcionog plana zajedničkog djelovanja škole i lokalne zajednice u svrhu podrške odgojno obrazovnom procesu i kreiranju podržavajućeg okruženja za rast, razvoj i učenje svakog djeteta. Kreiranje akcionog plana će obuhvatati definisanje oblasti djelovanja, ciljeva, aktivnosti, perioda trajanja, odgovornih osoba i indikatora uspjeha.

Aktivnost uspostavljanja Obrazovne mreže u JU OŠ "Kreka" Tuzla se realizuje u okviru projekta „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Generalni cilj projekta je doprinos u osnaživanju najmanje 500 učenika i učenica iz marginaliziranog okruženja kroz kreiranje jednakih mogućnosti i pristupa u obrazovanju za učenje i razvoj.

Projekat, u saradnji sa 6 osnovnih škola sa područija Tuzlanskog kantona, tri sa područija grada Tuzla i tri sa područija grada Živinice (JU OŠ „Miladije“, JU OŠ „Kreka“, JU OŠ „Kiseljak“, JU Prva osnovna škola Živinice, JU OŠ „Đurđevik“ i JU OŠ „Živinice Gornje“), implementira Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.

Period realizacije projekta je mart 2020 – decembar 2023. godina. Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka, Freudenberg fondacije, Njemačka i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.