U prostorijama JU OŠ "Đurđevik" Živinice, 16. decembra 2021. godine, održan je prvi susret Obrazovne mreže škole.

Obrazovna mreža za cilj ima dati doprinos da sva djeca koja idu u školu dobiju priliku da kroz pravično i kvalitetno obrazovanje, uz podršku zajednice, povećaju šanse za  kvalitetno življenje.​

Učešće tokom susreta su uzeli/e predstavnici/e lokalne zajednice i predstavnici/e škole, menadžment i nastavno osoblje.

Ispred lokalne zajednice, učešće su uzeli/e predstavnici/e Crvenog Križa grada Živince, MZ Đurđevik, JU Bosanski kulturni centar grada Živinice, Karate kluba „Konjuh“ Živinice, Policijske uprave grada Živinice, JZU Dom zdravlja grada Živinice i komisije za obrazovanje grada Živinice.

Prezentirane su prakse postojeće saradnje sa školom, Predstavljen je razvojni plan škole, izazovi i ciljevi u razvoju za budući period, a koji podarzumjevaju saradnju sa lokalnom zajednicom.

Tokom sastanka, od strane predstavnika/ca lokalne zajednice su definisana očekivanja koja predstavnici/e lokalne zajednice imaju u saradni sa školom.

Pored očekivanja, definisani su aspekti saradnje u budućem periodu između škole i prisutnih predstavnika/ca lokalne zajednice.

Nakon diskusije i generisanja ideja buduće saradnje škole i lokalne zajednice, istaknuto je da je ovakav način saradnje odličan za otvaranje škole prema lokalnoj zajednici i za kreiranje prilika za iskustveno, funkcionalno i svestrano učenje i podučavanje učenika/ca škole.

Aktivnost uspostavljanja Obrazovne mreže u JU OŠ "Đurđevik" Živinice se realizuje u okviru projekta „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Generalni cilj projekta je doprinos u osnaživanju najmanje 500 učenika i učenica iz marginaliziranog okruženja kroz kreiranje jednakih mogućnosti i pristupa u obrazovanju za učenje i razvoj.

Projekat, u saradnji sa 6 osnovnih škola sa područija Tuzlanskog kantona, tri sa područija grada Tuzla i tri sa područija grada Živinice (JU OŠ „Miladije“, JU OŠ „Kreka“, JU OŠ „Kiseljak“, JU Prva osnovna škola Živinice, JU OŠ „Đurđevik“ i JU OŠ „Živinice Gornje“), implementira Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.

Period realizacije projekta je mart 2020 – decembar 2023. godine. Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka, Freudenberg fondacije, Njemačka i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.