16. decembra 2021. godine, u prostorijama JU Prva osnovna škola Živinice, održan je prvi sastanak Obrazovne mreže škole.

Obrazovna mreža za cilj ima dati doprinos da sva djeca koja idu u školu dobiju priliku da kroz pravično i kvalitetno obrazovanje, uz podršku zajednice, povećaju šanse za  kvalitetno življenje.​

Tokom sastanka, učešće su uzeli partneri škole, predstavnici/e lokalne zajednice i predstavnici/e razvojnog tima škole.

Predstavnici/e razvojnog tima škole su predstavili misiju i viziju škole, strateške ciljeve u razvoju škole, aktivnosti realizovane u saradnji sa lokalnom zajednicom, izazovi u radu škole, kao  projedlog aktivnosti koje bi škola voljela realizirati u saradnji sa lokalnom zajednicom, a koje za cilj imaju kreiranje podržavajućeg okruženja za učenje svim učenicima/ama škole.

Prisutni predstavnici/e lokalne zajednice su iskazali zadovoljstvo u saradnji sa školom, potvrdili potrebu za daljim nastavkom saradnje i iskazali otvorenost u kreiranju strategija u skladu sa postojećim izazovima.  

Definisano je da saradnja ima tendenciju održivosti i proširivanju u skladu sa kapacietima i mogućnostima službi, a u svrhu zadovoljavanja potreba škole.

U završnom dijelu sastanka, dogovoren je termin za drugi sastanak Obrazovne mreže, a tokom kojeg je planirana izrada akcionog plana djelovanja u oblasti odgoja i obrazovanja učenika/ca JU Prva osnovna škola Živinice.

Aktivnost uspostavljanja Obrazovne mreže u JU Prva osnovna škola Živinice se realizuje u okviru projekta „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Generalni cilj projekta je doprinos u osnaživanju najmanje 500 učenika i učenica iz marginaliziranog okruženja kroz kreiranje jednakih mogućnosti i pristupa u obrazovanju za učenje i razvoj.

Projekat, u saradnji sa 6 osnovnih škola sa područija Tuzlanskog kantona, tri sa područija grada Tuzla i tri sa područija grada Živinice (JU OŠ „Miladije“, JU OŠ „Kreka“, JU OŠ „Kiseljak“, JU Prva osnovna škola Živinice, JU OŠ „Đurđevik“ i JU OŠ „Živinice Gornje“), implementira Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.

Period realizacije projekta je mart 2020 – decembar 2023. godina. Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, Njemačka, Freudenberg fondacije, Njemačka i Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla.